Bc. Petra Sedláčková

Bakalářská práce

O české filmové titulky. Mediální reflexe „filmových kraválů (22.-27. září 1930)

About Czech Subtitles. Media Reflexion of „Movie Demonstrations” (22. – 27. September 1930)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá reflexí demonstrací proti německému zvukovému filmu v Praze ve dnech 22. – 27. září 1930 na stránkách Lidových novin a Národních listů. V práci byla jako výzkumná metoda zvolena metoda diskursivní analýzy, kterou popsal James Paul Gee, a také způsoby operace ideologie Johna B. Thompsona. V 10 vybraných článcích se analýza zaměřuje na definování a popsání mediálního obrazu …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with media reflexion of demonstrations against German sound films in Prague between 22. – 27. September 1930 on pages of Lidové noviny and Národní listy. In this thesis was used the method of discourse analysis descripted by James Paul Gee, and as well modes of operations of ideology by John B. Thompson. In ten selected articles was the analysis focusing on description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií