Lucie Hrubá

Bakalářská práce

Daňové nedoplatky a jejich vymáhání v Moravskoslezském kraji

Tax Arrears and their Enforcement in the Moravian-Silesian Region
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vymáhání a zajištění daňových nedoplatků v Moravskoslezském kraji. V první kapitole jsou popsány základní zásady v oblasti správy daní a popisuje základní pojmy se správou daní spojené. Obsahem druhé kapitoly je vymezení fází správy daní, vzniku, zajištění a vymáhání daňových nedoplatků se zaměřením na daňovou exekuci. V praktické části je znázorněn vývoj …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on issues of enforcement and tax arrears in the Moravian-Silesian Region. The first chapter describes the basic principles in the field of tax administration and describes the basic concepts of tax administration. The content of the second chapter is to define the stages of tax administration, establishment, securing and enforcement of tax arrears with a focus on tax …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Dagmar Bařinová
  • Oponent: Jana Šnoblová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a daně