Bc. Linda Kirchnerová

Diplomová práce

Vplyv attachmentu na dôveru a agresivitu v období neskorej adolescencie a mladej dospelosti

The impact of attachment on trust and aggression in late adolescence and young adulthood
Abstract:
The goal of our study was to research connexion between attachment to parents in adulthood, social and institutional trust and aggression. Study will further verify possibility of using Prompt Word Outline method for research of attachment and its new variant for institutional trust. This study is based on attachment theory which is trying to explain the influence of trust and aggression in the general …více
Abstract:
Cieľom našej práce, bolo preskúmať súvislosť medzi citovou väzbou v dospelosti k rodičom, dôverou sociálnou, inštitucionálnou a agresivitou. Štúdia ďalej overí možnosti využitia metódy Prompt Word Outline pre skúmanie attachmentu a jej novú variantu pre inštitucionálnu dôveru. Práca sa opiera o teóriu attachmentu, čím sa snaží vysvetliť prejavy dôvery a agresivity v bežnej populácii neskorých adolescentov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií