Theses 

Zaměstnávání zdravotně postižených osob a přínos chráněných dílen k jejich začlenění na trh práce – Bc. Petra Crlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Crlová

Diplomová práce

Zaměstnávání zdravotně postižených osob a přínos chráněných dílen k jejich začlenění na trh práce

Employment of disabled and contributions of sheltered workshops on their integration on labour market

Anotace: Diplomová práce měla za cíl zodpovědět otázku, zda – li jsou chráněné dílny vhodným nástrojem k začlenění handicapovaných na pracovní trh. Hodnotila jsem přínos chráněných dílen v ekonomické oblasti a oblasti sociální integrace, dále jsem hodnotila individuální postoje jednotlivých handicapovaných k tomuto nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. V první – teoretické části práce byly vysvětleny faktory ovlivňující život s postižením a následně byla popsána situace handicapovaných na trhu práce. V souvislosti s nezaměstnaností handicapovaných osob byly popsány koncepty marginalizace a sociálního vyloučení vzhledem k handicapovaným osobám. Aby se handicapované osoby vyhnuly riziku marginalizace a vyloučení z trhu práce, je třeba na handicapované působit nástroji aktivní politiky zaměstnanosti, která podporuje integraci handicapovaných na trh práce. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou popsány v následující kapitole, která pojednává o nejvhodnějších opatřeních pro tuto specifickou skupinu uchazečů o zaměstnání, o chráněných dílnách.V metodologické části práce je stěžejní kvalitativní výzkum prováděný v chráněných dílnách v městě Uh. Hradiště, a to technikou polostandardizovaného rozhovoru se zaměstnanci dílen, který má za cíl zhodnotit účinky těchto dílen a zodpovědět výzkumnou otázku.V poslední části jsou zpracovány výsledky výzkumu a z nich jsou pak odvozeny závěry a hodnocení chráněných dílen, jakožto nástroji k integraci handicapovaných osob v určitých oblastech.

Abstract: My thesis are focused on the question, if sheltered workshops are instruments on integration on labour market. I evalueted effects of sheltered workshops on inclusion of the disabled in economic and social dimensions and then an evaluation of attitudes of disabled to the sheltered workshops. In first - theoretical part of the thesis, there are explained factors which influence life of disabled. Then I explaine the situation about disabled on the labour market and the marginalisation and social exclusion of them. To avoid the risk of social exclusion and marginalisation, the state creates instruments of active employment policy, which supports the integration of disabled on the labour market. The next chapter is about instruments of active employment policy for this specific target group. Methodological chapter is about a research which is made in sheltered workshops with participants of sheltered workshops in Uherské Hradiště. The aim of research is about an evaluation of effects of sheltered workshops for the disabled in the light of social integration. For respond the crucial question of the research, there was used semi – standardized interview (as a technique of data collection) with the participants of sheltered workshops. Last chapter is focused on processing of data and findings gained by analysis of then research. We find out that sheltered workshops mean an important instrument for social inclusion of the disabled.

Klíčová slova: Aktivní politika zaměstnanosti, dimenze sociální exkluze, diskriminace, faktory marginalizace, flexibilizace, handicapy, chráněná dílna, inkluze, integrace, lidský kapitál, marginalizace, nezaměstnanost, otevřený trh práce, past nezaměstnanosti, pracovní rehabilitace, segmentace pracovního trhu, sociální exkluze, trh práce, zaměstnatelnost, zvýšená ochrana na trhu práce

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Klára Šmídová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:31, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz