Theses 

Etnická identita obyvatel těšínského Slezska a její utváření v historickém kontextu (na příkladě subregionu Jablunkovska) – Mgr. Irena Cichá, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Irena Cichá, Ph.D.

Disertační práce

Etnická identita obyvatel těšínského Slezska a její utváření v historickém kontextu (na příkladě subregionu Jablunkovska)

The ethnic identity of inhabitants of Teschen Silesia and its formation in the historical context (based on the Jablunkov subregion)

Anotace: Etnická identita obyvatel těšínského Slezska a její utváření v historickém kontextu (na příkladě subregionu Jablunkovska) Těšínské Slezsko, jehož obyvatelé jsou předmětem výzkumů prováděných v rámci této práce, leží v pohraniční oblasti severovýchodní části České republiky a jižního Polska, v těsném sousedství se Slovenskem. Významným faktorem vývoje těšínského Slezska bylo jeho historické rozdělení mezi dva středoevropské státy. Tak jako na jiné hraniční oblasti měla i na historický a kulturní vývoj české části těšínského Slezska vliv jeho periferní poloha, z níž vyplývala určitá izolace. Dalším podstatným aspektem byla i existence polské menšiny, která se po roce 1920 ocitla na českém území. Multikulturní prostředí oblasti se vyznačuje velmi specifickým charakterem a v rámci České republiky nemá nikde obdoby. Nelze však také opomenout význam lokálního povědomí, které spojovalo místní obyvatele snad ještě dříve, než se začali zamýšlet nad svým národním původem. Mnoho zdejších obyvatel, kteří tu žijí již po generace, má proto dodnes významný pocit sounáležitosti, který je navíc podtržen společným jazykem regionu. Předkládaná práce se týká nejen příslušníků polské menšiny, jak tomu obvykle bývá, ale zástupců obou v regionu nejvíce zastoupených etnik a je v ní rovněž kladen důraz na jejich společný jazyk; bude proto zatím v českém prostředí ojedinělá Výzkumy prováděné v rámci této práce byly zaměřeny na jevy, které se v regionu těšínské Slezsko a zvláště v jeho subregionu Jablunkovsko v souvislosti s etnickou identitou vyskytují, a to např u jedinců, kteří se z různých důvodů socializovali do dvou kulturních společenství nebo osob, jež nejsou schopny svou etnickou identitu jednoznačně charakterizovat či se cítí být příslušníky nějaké etnické skupiny, která oficiálně neexistuje. Prováděné terénní výzkumy byly v této spojitosti zaměřeny na zásadní sociální proces, jímž je utváření etnické identity u takového typu jednotlivců. Cílem této práce bylo dále získat odpovědi na otázky, které jsou s problematikou a s ní shodnými charakteristickými znaky ve vnímání jednotlivců úzce spjaty. Vytváření etnické identity je analyzováno na základě narativních rozhovorů a biografických textů obyvatel těšínského Slezska, potažmo Jablunkovska. Záměrem provedených výzkumů bylo dále prokázat, jakými způsoby a prostřednictvím čeho si jednotliví respondenti vytvářeli vlastní etnickou identitu, jaký význam má při tomto procesu etnické a jazykové vědomí jejich předků a v neposlední řadě emocionální vazba k rodnému regionu. Výzkumným zájmem byl rovněž vývoj a význam místního nářečí jako jazyka místních obyvatel. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V její teoretické části se projevuje snaha o vytvoření rámce pro posuzování zkoumaného problému. Z toho důvodu jsou zde obsaženy kapitoly pojednávající o historickém vývoji oblasti, o její tradiční lidové kultuře i etnické a jazykové situaci. Do této části jsou rovněž zahrnuty popisy česko-polských konfliktů a sporů z 20. století a nastíněn jejich odraz v životě místních obyvatel. Výzkumná část práce obsahuje charakteristiku vybraných dosavadních sociologických výzkumů a přibližuje soudobé národnostní neshody v oblasti. Stěžejním obsahem výzkumné části je prezentace terénního výzkumu, který byl založen na dále uvedených rozhovorech s 26 respondenty a popsán v závěru práce. Výsledky bádání dokládají, že v rámci České republiky představuje Jablunkovsko zcela ojedinělý a unikátní region. U většiny respondentů převažuje silný lokální patriotismus a vazba k rodnému regionu je velmi intenzivn

Anotace: í. Dá se proto říci, že zde vědomí lokální či regionální identity převažuje nad vědomím identity etnické či národní. Především má však tato výjimečná oblast také svůj vlastní jazyk, který je nejvýznamnějším prvkem pro charakteristiku vlastní i kolektivní identity všech respondentů a většiny původních obyvatel. Má pro ně význam rodného jazyka, ve kterém byli vychováni a který je pro ně, bez ohledu na jejich vzdělání, jejich primárním komunikačním jazykem. Původní obyvatelé proto svůj jazyk ctí, zároveň se však obávají jeho postupného mizení, jež by zároveň přineslo i zánik kulturně významné, přesto však bohužel dosud nepojmenované a přehlížené etnické skupiny, ke které sami náleží.

Abstract: The region of Teschen Silesia, whose inhabitants are the subject of research carried out in this work, lies in the border area of the northeastern part of the Czech Republic and southern Poland, in close proximity to Slovakia. An important factor in the development of Teschen Silesia was its historical division between two Central European states. As in other border regions, the historical and cultural development of the Czech part ofTeschen Silesia was affected by its peripheral position, which resulted in some isolation. Another important aspect was the Polish minority, which after 1920 found itself on the Czech territory. The multicultural environment of the region is characterized by a very specific character and has no analogues in the Czech Republic. However, it is also important to mention the importance of local awareness that linked local people perhaps even before they began to think about their national origins. Many local people who have lived here for generations thus have even today a significant sense of solidarity which is moreover emphasized by the common language of the region. This work concerns not only members of the Polish minority, as is usually the case, but representatives of both of the most represented ethnic groups in the region and also emphasizes their common language; will therefore be unique in the Czech environment. The research carried out in this work was focused on phenomena that occur in the region of Teschen Silesia and especially in its subregion Jablunkovsko in connection socialized into two cultural communities or persons that are unable unambiguously characterize their ethnic identity or feel to be members of an ethnic group that officially does not exist. The field studies were focused on the fundamental social process of forming the ethnical identity in such individuals. The aim of this work was its identical characteristic features in the perception of individuals. The formation of ethnic identity is analyzed on the basis of narrative interviews and biographical texts of the inhabitants of Teschen Silesia, respectively region of Jablunkov. The purpose of the research was to show how the individual respondents created their own ethnic identity, how the ethnic and linguistic consciousness of their ancestors played an important role in their process and, last but not least, the emotional link to the native region. The aim of research was also the development and importance of the local dialect as the language of the local population. The thesis is divided into the theoretical and research part. In its theoretical part, there is an attempt to create a framework assessing the problem under consideration. For this reason, there are chapters dealing with the historical development of the area, its traditional folk culture and its ethnic and linguistic situation. This part also includes descriptions of Czech-Polish conflicts and disputes of the 20th century and outlined their reflection in the lives of local people. The research part of the thesis contains a characteristic of selected sociological research and draws attention to contemporary national disagreements in the area. The core content of the research part is the presentation of field research, which was based on the following interviews with 26 respondents and described in the conclusion of the thesis. In most respondents, strong local patriotism prevails and the link to the native region is very intense. It can therefore be said that the consciousness of local or regional identity prevails over the awareness of ethnic or national identity This exceptional region, however, has also its own language, which is the most important element for the characterization of both the own and the collective identity of all respondents and most indigenous peoples. It is their mother tongue in which they were raised and which is their primary language of communication, regardless of their education. The original inhabitants therefore honor their l

Abstract: anguage, but at the same time they are afraid of its gradual disappearance, which would also bring about the cessation of culturally important, yet unfortunately unnamed and overlooked ethnic groups to which they belong.

Klíčová slova: regionální, etnická, identita, Jablunkovsko, těšínské Slezsko, ethnic, identity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., PhDr. Václav Michalička, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 05:50, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz