Michal Kozub

Bachelor's thesis

Vyhodnocení vymáhání daňových nedoplatků v České republice včetně jejich zajištění a daňové exekuce

Evaluation of Enforcement of Tax Arrears in the Czech Republic including their Security and Tax Execution
Abstract:
Tématem bakalářské práce je vyhodnocení vymáhání daňových nedoplatků včetně jejich zajištění a daňová exekuce. V teoretické části práce je vysvětlena právní úprava, která definuje základní mechanismy správce daně při správě daní; vznik daňových nedoplatků, způsoby jejich zajištění a vymáhání prostřednictvím daňové exekuce. V praktické části je vyhodnocen objem daňové povinnosti, výše vymáhaných a vymožených …more
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is the evaluation of the collection of tax arrears, including their securing and tax execution. The theoretical part explains the legal regulation which defines the basic mechanisms of tax administration done by tax administrator; the source of tax arrears, ways of securing them and enforcing them through tax execution. The practical part evaluates the amount of tax …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: Dagmar Bařinová
  • Reader: Soňa Krčová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Účetnictví a daně