Veronika Kopečková

Diplomová práce

Porovnání účinnosti biosorbentů, směsi šišek a dřevokazné houby, pro odstranění CrVI z reálné odpadní vody: dynamický systém

Comparison of efficacy biosorbents, a mixture of cones and wood-decaying fungi, CrVI removal from real waste water: dynamic system
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na studium odstranění chromu s oxidačním číslem VI z reálné odpadní vody v dynamickém systému a porovnání účinnosti dvou zvolených biosorbentů. K odstranění byly použity chemicky aktivované biosorbenty, a to Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) a směs šišek. V práci je uveden popis samotného procesu biosorpce. Optimální podmínky dynamického systému pro odstranění chromu …více
Abstract:
The thesis is focused on the research of the chrome-elimination with the oxidation number VI from the real wastewater and the comparing of the efficiency of two chosen biosorbents in the dynamic system. For the elimination were used chemically activated biosorbents which are the Red-belt conc (Fimitopsis pinicola) and the commixture of cones. There is a description of the whole biosorption-process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Zuzana Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava