Theses 

Postavení sociálního pracovníka na oddělení příspěvku na péči – úředník nebo sociální pracovník? – Bc. Michala Oravcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michala Oravcová

Master's thesis

Postavení sociálního pracovníka na oddělení příspěvku na péči – úředník nebo sociální pracovník?

Social worker's position on care allowance - an official or a social worker?

Anotácia: Diplomová práce se zaměřuje na postavení sociálního pracovníka oddělení příspěvku na péči při práci s klienty. Cílem práce je zjistit, co sociální pracovníci prožívají při jejich práci obecně a při práci s klienty. Teoretická část se zaměřuje na vymezení základních pojmů celé práce - příspěvek na péči, sociální pracovníci na oddělení příspěvku na péči a prožívání. Metodologická část popisuje použitou strategii výzkumu - dotazník s otevřenými otázkami, proces sběru dat, výběru respondentů a ostatních aspektů výzkumu. V interpretační části odpovídám na jednotlivé dílčí výzkumné otázky a s jejich pomocí poté i na hlavní výzkumnou otázku. Z výsledků vyplývá, že sociální pracovníci vnímají své postavení ve dvou rovinách. Na jedné straně se považují za profesionální pracovníky, kteří pomáhají klientům řešit obtížnou životní situaci, na druhé straně jako úředníci, kteří pouze vyřizují svoji agendu.

Abstract: The Master ´s thesis is aimed to a social worker's position on Care allowance when they work with clients. The mail goal of thesis is to find out what social workers experience in their work in general and in working with clients. The theoretical part focuses on three basic topics - the Care allowance, social workers in the department of Care allowance and the experience. The methodological part describes used strategy of research - questionnaire with open questions, process of data collection, choice of respondents and other aspects of research. In the empirical part, I answer to partials research questions and then I answer the main research question with the aid of answers of partials research questions. The results show that social workers perceive their position in two levels. On the one hand, they are considered to be professional workers who help clients deal with the difficult life situation, on the other hand, as officials who only handle their agenda.

Kľúčové slová: Klíčová slova, sociální pracovník, úředník, prožívání, příspěvek na péči, administrativní zátěž, pomoc, kontrola. Key words, social worker, officer, experience, care allowance, administrative burden, help, control.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedúci: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 21:08, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz