Theses 

Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie na čtyřletých gymnáziích a její vnímání žáky – Bc. Jaroslav ŠMEJKAL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a učitelství geografie pro střední školy

Bc. Jaroslav ŠMEJKAL

Diplomová práce

Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie na čtyřletých gymnáziích a její vnímání žáky

Information literacy of pupils in grammar schools

Anotace: Diplomová práce se zabývá žáky čtyřletých gymnázií a jejich vnímáním jednotlivých výukových témat. Teoretická část práce charakterizuje informační společnost. Dále popisuje vybrané druhy gramotností. Popisuje současné pojetí ICT ve vzdělávání na čtyřletých gymnáziích a srovnává ho s pojetím na Slovensku. Praktická část analyzuje a vyhodnocuje data získaná z dotazníkového šetření a Q-metodologie. Podstatou bylo zjistit,jak žáci čtyřletých gymnázií, popřípadě ekvivalentních ročníků osmiletých gymnázií, vnímají a hodnotí důležitost předložených 60-ti výukových témat z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dále byly zjišťovány rozdíly v preferencích témat dle pohlaví, budoucího zaměření povolání, oblíbenosti učitele a dovednostní úrovně. V rámci tří ilustračních případů byly srovnány preference výukových témat žáků s jejich učitelem.

Abstract: The diploma thesis deals with students of four-year colleges and their perception of the individual topics. The theoretical part characterizes the information society. It also describes selected types of literacy. It describes the current concept of ICT in education at four-year grammar schools and compares it with the conception of the Slovak Republic. The practical part analyzes and evaluates the data obtained from the questionnaire and Q-methodology. The essence was to see how the students of four-year secondary school, or equivalent grade of eight-year grammar schools perceive and evaluate the importance of submitted 60 educational topics in information and communication technologies. We were also investigated differences in preferences on topics of sex, the future focus of the profession, teachers popularity and skill levels. Within three illustrative cases were compared preference learning topics students with their teacher.

Klíčová slova: Informační společnost, informační gramotnost, počítačová gramotnost, digitální gramotnost, informatika, ICT, informatické myšlení.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=195596 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠMEJKAL, Jaroslav. Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie na čtyřletých gymnáziích a její vnímání žáky. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 13:32, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz