Theses 

Individuální vzdělávací plán jako efektivní nástroj podpory integrovaných žáků na 1. stupni základní školy – Bc. Marcela ŠTĚPANÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marcela ŠTĚPANÍKOVÁ

Diplomová práce

Individuální vzdělávací plán jako efektivní nástroj podpory integrovaných žáků na 1. stupni základní školy

Individual education plan as an effective support instrument for integratated pupils in elementary school

Anotace: Cílem této práce je ujasnit a optimalizovat doporučenou strukturu individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP). K řešení toho cíle jsem využila obsahové analýzy dokumentů a následné komparace doporučené struktury IVP a s vybranými v praxi používanými IVP. Obsahová analýza se skládala ze dvou částí, a to obsahové analýzy kvality textu, kde jsem hodnotila jednotlivé obsahové prvky vybraných bodů a z obsahové analýzy struktury vybraných IVP. Komparativní pohled vyselektoval body, které by měly efektivní IVP obsahovat, ať už byly součástí doporučené struktury IVP nebo součástí analyzovaných IVP. Na základě zjištěných údajů jsem provedla optimalizaci doporučené struktury IVP tak, aby odpovídala platné legislativě a zároveň sloužila jako efektivní nástroj při integraci žáků na 1. stupni základní školy.

Abstract: Aim of this thesis is to clarify and optimize recommended structure of individual education plan (IEP for short). I have used content analysis of documents and subsequent comparison of recommended structure IEP as well as selected practice used by IEP for solving this particular problem. Content analysis consists of two parts. First part concerns with content analysis of text quality, where i have evaluated particular elements of selected articles and second part analyses content structures of selected IEP. Comparative point of view selected points, which would contain effective IEP despite being part of recommended IEP structure or part of analyzed IEPs. Based on findings, I have made an optimization of recommended structure of IEP to make it suitable and compatible with existing legislation and at the same time serve as an effective tool for pupils integration in the middle school.

Klíčová slova: mentální postižení, speciální vzdělávací potřeby, integrace, individuální integrace, inkluze, společné vzdělávání, rámcový vzdělávací program, individuální vzdělávací plán

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Helena Mravcová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42361 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠTĚPANÍKOVÁ, Marcela. Individuální vzdělávací plán jako efektivní nástroj podpory integrovaných žáků na 1. stupni základní školy. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:02, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz