Theses 

Ekonomická řešení provozu a údržby katodické ochrany produktovodů C4 frakce a etylenu v Unipetrolu RPA – Slavomír Havlík

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Slavomír Havlík

Master's thesis

Ekonomická řešení provozu a údržby katodické ochrany produktovodů C4 frakce a etylenu v Unipetrolu RPA

The Economic Solution of the Operation and the Maintenance of the Cathodic Protection of the Pipeline Products C4 Fraction and the Ethylene in Unipetrol RPA

Abstract: Tématem diplomové práce je návrh aplikace moderních technologií do stávajícího provozu a údržby zařízení katodické ochrany ocelových potrubí, které jsou provozovány společností Unipetrol RPA a vzhledem k tomu, že jde o zařízení, které bylo instalováno v 70. letech minulého století; lze předpokládat, že dojde ke zvýšení nároků na efektivní a technicky dokonalejší řízení provozu katodické ochrany. Hlavním cílem diplomové práce je posoudit stávající stav zařízení z hlediska ztrátovosti a efektivnosti provozu zdrojů, dále provést kontrolu postupů při údržbě katodické ochrany dálkových potrubí a navrhnout taková řešení, která by svou aplikací do stávajícího systému mohla pomocí moderních technologií přispět ke snížení rychlosti stárnutí zařízení chráněného potrubí, zajistila plné využití pomocných zařízení, omezila množství chyb, které mohou být způsobeny stávajícími metodami sběrů a zpracování dat a mohou mít zásadní vliv na nehospodárné využití vynakládaných finančních prostředků na provoz a údržbu KAO.

Abstract: The topic of Diplome thesis is to design the application of modern technologies into the existing operation and maintenance of equipment cathodic protection (CAP) of steel pipelines, which are operated by Unipetrol RPA and given that this is a device that was intalled in the 70’s of last century, it can be assumed that an increase of effective and technically sophisticated fraffic management cathodic protection. The main objective of thesis is to assess the current status in terms of loss and the efficiency of traffic resources, and check procedures for the maintenance of long-distance pipelines cathodic protection and propose solutions to their applications to the current system using modern technology could contribute to reducing the rate of aging self protected the pipeline, to ensure full use of auxiliary equipment, limiting the number of errors that can be caused by the existing methods of data collection and processing and may have a significant effect on the wasteful use of funds spent on the operation and maintenance of CAP.

Keywords: Katodická ochrana., Cathodic protection.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Supervisor: Igor Černý
  • Reader: Petr Rozsypal

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 23/3/2019 07:56, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz