Ing. Martin Novák

Bakalářská práce

Euroregion ELBE/LABE:realizované aktivity a možnosti další spolupráce

Euroregion ELBE/LABE:Realized Activities and Facilities for the Next Co-operation
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je v souvislosti historických konsekvencí předložit kompaktní přehled o počátcích, vývoji a smyslu přeshraniční a mezinárodní spolupráce především v členských zemích Evropské unie se zacílením na konkrétní euroregion, Euroregion Elbe/Labe. V první, teoretické části, se autor zabývá charakteristikou a vývojem pohraničí, dále jeho historií a v navazujících podkapitolách …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is within the context of historical consequences to submit a compact survey about the beginnings, development and meaning of cross-border and international cooperation mainly of member countries of European Union with the aim at a particular euro region Elbe/Labe. In the first theoretical part the author deals with the characteristic and development of border region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Josef Švec
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní