PhDr. Petra Němcová

Bakalářská práce

Jazyk a jazykový znak

Language and Language Sign
Anotace:
Bakalářská diplomová práce si klade za cíl srovnat vývoj jazykového znaku od středověkých tezí po některé moderní strukturalistické úvahy. Práce ukazuje zkoumání binárního jazykového znaku oproti trojčlennému schématu označování. Dále se budeme zabývat diferenčním zkoumáním jazyka a znaku, které se objevuje u členů Pražského lingvistického kroužku. Základním teoretickým východiskem bude kniha Ferdinanda …více
Abstract:
Bachelor thesis aims to compare the development of language characters from the medieval argument advanced by some structuralist considerations. Work shows the binary language character study compared to trial labeling scheme. We will address the difference by examining the language and character, which appears in members of the Prague Linguistic Circle. The theoretical basis of the work is the book …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta