Bc. Eliška BŘOUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Sociální aspekty výchovy a vzdělávání žáků a studentů se speciálními požadavky - problematika nadaných dětí

Social aspects of upbringing and education of pupils and students with special requirements - gifted children problems
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o problematice nadaných žáků a studentů. Zabývá se rozborem pojmů a klasifikací inteligence, nadání a talentu. Popisuje možnosti identifikace nadání a předkládá různá pojetí nadání v závislosti na vlivu prostředí. Předkládá modely vzdělávání a zkušenosti s péčí o nadané děti u nás i v zahraničí.
Abstract:
The Bachelor work deals with gifted pupils and students problems. It goes into analysis of perception and rating of ability, aptitude and talent. It describes the options how to identify talent and it submits different theories of geniuses in the dependence on the influence of milieu. It recounts the prototypes of cultivation and sets up experiences with gifted children care in our country and outland …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2009
Zveřejnit od: 20. 4. 2009
Identifikátor: 1015772

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BŘOUŠKOVÁ, Eliška. Sociální aspekty výchovy a vzdělávání žáků a studentů se speciálními požadavky - problematika nadaných dětí. Brno, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika