Theses 

Hotelnictví a jeho vliv na životní prostředí – Bc. Martin Štěpánek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Štěpánek

Bakalářská práce

Hotelnictví a jeho vliv na životní prostředí

Hotel industry and its influence on environment

Anotace: Tato bakalářská práce se zaměřuje na vliv hotelnictví na životní prostředí. Turismus je stále se rozvíjející odvětví a pro mnohé státy jednou z mála cest rozvoje ekonomiky. Cílem práce je popsání nejvýznamnějších vlivů hotelnictví na životní prostředí a navrhnout cesty, jak dosáhnout trvale udržitelného rozvoje tohoto odvětví. Ve své práci využívám čtyři vědecké metody. V první části používám deskriptivní a analytickou vědeckou metodu. V části druhé jsem použil dotazníkové šetření, komparativní analýzu a syntézu dat. V první části práce se věnuji české a mezinárodní legislativě, která je spojená s ochranou životního prostředí. Jsou popsány základní principy a nejdůležitější atributy trvale udržitelného rozvoje. V druhé analytické časti je nahlíženo na praktické aplikování green managementu a zavádění ekologických prvků do hotelových provozů. Dále představuji současnou ekologickou politiku IHRA, která je směrodatná pro všechny hotely patřící do této mezinárodní asociace. Jsou popsány nové manažerské postupy a technologie, které propojují ekonomické i ekologické výhody. Dále se práce věnuje certifikacím a značkám, které je možné v České republice získat. Je představena agentura CENIA, která uděluje Ekoznačku EU a české ekoznačení Ekologicky šetrná služba. Jsou popsáný všechny České hotely, které se ekologicky chovají a dosahují i na ekoznačku EU „The Flower“. Na základě dotazníkového šetření popisuji přínosy a úskalí ekologizace hotelových provozů. Byly představeny ekologicky šetrné formy cestovního ruchu na českém trhu. Je charakterizována nabídka ekoturismu, agroturismu, ekoagroturismu, chataření a chalupaření. V poslední, třetí části, se věnuji návrhům a opatřením, které eliminují nebo zmírňují negativní vliv hotelnictví na životní prostředí. V této části navrhuji opatření, která mohou být použita u každého hotelu. Dále upozorňuji na nedostatky ve státní správě a navrhuji možnosti, jak tyto problémy řešit.

Abstract: This bachelor thesis is focused on the impact of the hotel industry on the environment. Tourism is still a growing industry, and for many states, the only way of economic development. The aim of this work is to describe the most important influences of hospitality on environment and suggest ways to achieve sustainable development of this economic sector. I am using four scientific methods in my work. I used descriptive and analytic scientific method in the first part. In the second part, I used questionnaire, comparative analysis and data synthesis. The first part is devoted to Czech and international legislation, which is connected to protection of the environment. Then, the basic principles and the most important attributes of sustainable development are described. The second analytical part is focused on practical application of green management and implementation of ecological elements into the hotel premises. Furthermore, I have introduced the current environmental policy of IHRA, which is determinant for all hotels which belong to this international association. I also describe new managerial practices and technologies that combine economic and ecological benefits. The work continues with explanation of certifications and brands that hotels can obtain in the Czech Republic. Another aspect of the work is the introduction of CENIA agency that grants the EU Ecolabel and Czech ecolabelling “Eco-friendly service”. I continue with description of all Czech hotels, which are behaving eco-friendly and also own EU Ecolabel “The Flower“. Based on information from questionnaire investigation, I describe benefits and pitfalls connected with greening of hotels premises. Then, the ecologically friendly forms of tourism in the Czech market were introduced. In this part, I emphasize the offers of ecotourism, agrotourism, ekoagrotourism, and opportunities of accommodation in cabins and cottages. In the third section, I am focusing on drafts and measures, which eliminate or mitigate the negative impact of hospitality on the environment and I am making an attempt to propose measures that can be used in every hotel. Finally, I pointed out the shortcomings in the state administration and I also suggested the possibilities of solving these problems.

Klíčová slova: Ekologie, Green management, Hotel, Trvale udržitelný rozvoj, Životní prostředí, Ecology, Environment, Sustainable Development

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jan Jiran
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:03, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz