Tomáš Zmrzlík

Diplomová práce

Analýza online marketingové komunikace podniku na trhu průmyslových armatur

Analysis of Online Marketing Communication of a Company on the Plumbing Market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím metody AHP v analýze online marketingové komunikace společnosti MSA, která je porovnávána s pěti největšími konkurenty na trhu průmyslových armatur. Toho je dosaženo v první řadě využitím metody pozorování, kdy jsou zaznamenávána data z webových stránek a sociálních sítí. Následně byla, pomocí dotazníkového šetření, shromážděna data od ředitelů, manažerů a zaměstnanců …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on using AHP method in analysis of online marketing communication of the investigated company MSA, which is compared to the five largest competitors in the industrial valves market. This is achieved primarily through the use of the observation method, where data from websites and social networks are recorded. Subsequently, data from directors, managers and marketing and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Vojtěch Klézl
  • Oponent: Ctirad Fischer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod