Bc. Gabriela Rendeková

Master's thesis

Európska únia ako ľudskoprávna organizácia: Členské štáty Európskej únie a ich kontrola v oblasti ľudských práv zo strany Európskej únie

The European Union as a Human Rights Organization: Member States of the European Union and Their Control in the Area of Human Rights by the European Union
Abstract:
The thesis deals with observance of human rights by member states and with the range of competences of the EU in case of violation of human rights by member states. By the analysis of the primary law, the thesis characterizes progress in this field not only in legislation but also in the whole policy of the EU towards member states in the field of human rights violation. The starting point of the thesis …more
Abstract:
Práca sa zaoberá dodržiavaním ľudských práv členskými štátmi, respektíve rozsahom právomocí Európskej únie voči členským štátom v prípade ich porušovania. Analýzou primárneho práva práca charakterizuje vývoj v tejto oblasti nielen v rámci právneho ukotvenia, ale aj celkovej politiky Európskej únie voči členským štátom v oblasti zamedzenia porušovania ľudských práv. Východiskovým bodom je článok 7 Zmluvy …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií