Bc. Magdaléna Farková

Master's thesis

Komparace vzdělávacího systému v Česku a v Rakousku se zaměřením na geografické vzdělávání

The comparison of education system in Czech republic and Austria focusing on geographic education
Anotácia:
Diplomová práce srovnává výuku zeměpisu v Česku a v Rakousku. Práce se zabývá, mimo jiné, komparací vzdělávacích systémů obou zemí. Dále jsou představeny dva rozdílné přístupy při tvorbě geografického kurikula a představeny jsou i vzdělávací programy, v nichž jsou formulovány očekávané výstupy žáků a učivo, které by se žáci v určitém ročníku měli naučit. Práce se také zaměřuje na srovnání učebních …viac
Abstract:
Diploma thesis compares the teaching of geography in the Czech Republic and Austria. The thesis deals with comparison of educational system of both countries. There are presented two different approaches in creating a geographic curriculum and educational programs, in which are formulated expected outcomes of students and curriculum, that students in a particular grade should learn. The thesis also …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedúci: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta