Bc. Pavla Babínková

Diplomová práce

Role JAK-STAT signálních drah v aktivaci lymfocytů

Role of JAK-STAT signaling pathways in activation of lymphocytes
Anotace:
Lymfocyty jsou buňky zajišťující specifickou imunitu v lidském organismu, jenž se dělí na T-lymfocyty a B-lymfocyty. Z B-lymfocytů vznikají během diferenciace kromě paměťových buněk i buňky plazmatické, jejichž hlavní úlohou je produkce imunoglobulinů. V produkci imunoglobulinů hraje významnou roli JAK/STAT signální dráha, která ovlivňuje také diferenciaci, apoptózu a další důležité procesy v buňce …více
Abstract:
Lymphocytes are cells, that provide specific immunity in the human organism, divided into T-lymphocytes and B-lymphocytes. From B-lymphocytes arise except memory cells during the differentiation also plasma cell, whose main role is the production of immunoglobulins. In the production of immunoglobulins plays a significant role the JAK/STAT signaling pathway, which also affects differentiation, apoptosis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Vašíček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Perečko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta