Bc. Danica Králiková

Master's thesis

Spádovost za službami ve vybraném regionu

Travel to services in selected region
Abstract:
The subject of this diploma thesis is to determine the travel to health care institutions, educational facilities and retail and services in regions of Banská Bystrica and Zvolen. There are 67 munincipalities in selected territory. Data needed for this thesis have been obtained by questionnaire investigation. Based on the evaluation of this questionnaire, partial regions and their service centres have …more
Abstract:
Predmetom skúmania tejto diplomovej práce je určenie dochádzky do zdravotníckych zariadení, školských zariadení a dochádzky za maloobchodom a službami v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. Do vymedzeného územia patrí 67 obcí. Údaje potrebné pre túto prácu boli získané pomocou dotazníkového šetrenia. Na ich základe boli potom vymedzené parciálne obslužné regióny a ich strediská. Tieto regióny boli vymedzené …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration