Bc. Pavlína Varmužová

Bachelor's thesis

Konkurence participiálních konstrukcí a hypotaxe v litevštině a prostředky jejich převodu do češtiny na základě analýzy "Ořechového chleba" od Sauliuse Šaltenise

Concurrence between participial and hypotactic constructions in Lithuanian and their transfer into Czech based on analysis of "Orechovy chleba" by Saulius Šaltenis
Anotácia:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá konkurencí participiální konstrukcí a hypotaxe v litevském literárním jazyce. Cílem práce je zjistit, který prvek v literárním jazyce převládá a následně, která větná konstrukce je zvolena pro překlad do českého jazyka. Pro rozbor bylo zvoleno dílo Ořechový chléb od Sauliuse Šaltenise, které přeložila Alena Vlčková
Abstract:
The present bachelor’s thesis deals with the competition of participle construction and hypotaxis in Lithuanian literary language. The aim of the thesis is to find out which component prevails over the other in the literary language, and which type of sentence structure has been chosen for translation into Czech. Walnut Bread (Ořechový chléb in Czech) by Saulius Šaltenis was chosen for the analysis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2019
  • Vedúci: Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta