Radka JANDOVÁ

Bachelor's thesis

Problematika odpadového hospodářství v Přerově se zaměřením na bioodpad

Issue of waste management in Přerov with sight on biowaste
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou odpadů ve městě Přerov, zejména pak nakládáním s biologicky rozložitelnými odpady. Práce sestává z části teoretické a praktické. V teoretické části je popsáno pojetí veřejné správy v České republice, jsou zde vyjmenovány základní pojmy odpadového hospodářství, stručně vyjádřena obecná charakteristika odpadového hospodářství a uvedeny použité metody práce. Praktická …viac
Abstract:
My bachelor research work is engaged in issue over waste in town Přerov, especially treatment with biodegradable waste. My research consists of theoretical and practical part. In theoretical part is described conception of public administration in Czech Republic, here are enumerated fundamental terms of waste management, is summarized general characteristic of waste management and are presented used …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2009
Zverejniť od: 11. 12. 2009
Identifikátor: 13506

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2010
  • Vedúci: RNDr. Yvona Machalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANDOVÁ, Radka. Problematika odpadového hospodářství v Přerově se zaměřením na bioodpad. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 12. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.