Radim Vavřík

Bakalářská práce

Implementace online karetní hry pomocí technologií HTML5 a Websocket

Implementation of Online Card Game Using the Technologies HTML5 and Websocket
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámení se s technologiemi nově vznikajícího standardu HTML5, který by měl přinést vylepšené postupy pro tvorbu a prezentaci moderního webového obsahu a poskytnout nové možnosti pro komplexní webové aplikace. Při této příležitosti bylo mým úkolem navrhnout a implementovat online webovou karetní hru BANG! pro více hráčů dle modelu klient - server s využitím WebSockets …více
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is to get familiar with the technologies of newly emerging HTML5 standard, which should bring improved methods for development and presentation of modern web content, and should provide new features for complex web applications. On this occasion it was my job to design and implement multiplayer online web card game BANG! according to the model client - server using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Lumír Návrat
  • Oponent: Marek Běhálek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava