Theses 

Vliv hustoty obyvatel na náklady obcí v České republice - náklady na vybudování a údržbu silničních sítí – Pavel Hotovec

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Pavel Hotovec

Master's thesis

Vliv hustoty obyvatel na náklady obcí v České republice - náklady na vybudování a údržbu silničních sítí

The effect of population density on the costs of municipalities in the Czech Republic - the cost of construction and maintenance of road networks

Abstract: Dopravní infrastruktura v obcích a městech je velice důležitou součástí života jak jednotlivce, tak i celé společnosti, a působí na nás mnoha, jak pozitivními, tak i negativními, vlivy. Aby působila na dané území co nejvíce pozitivním, a co nejméně negativním způsobem, se stará územně příslušná obec, která svým rozhodováním určuje, v jaké podobě bude dopravní infrastruktura budována a udržována. Stejně jako u ostatních veřejných služeb, se i zde potýkáme s problémem kvality poskytování veřejných služeb, který je nejčastěji určen velikostí obecního rozpočtu. Tato diplomová práce zkoumá vzájemný vztah mezi výdaji obcí na místní komunikace spojené s výstavbou a údržbou pozemních komunikací a silniční dopravy k počtu jejich obyvatel, intravilánu a hustotě zalidnění, které vznikaly v roce 2011. Na danou problematiku se můžeme dívat ze dvou pohledů. Prvním z nich je hypotéza tzv. úspor z rozsahu dané obce, která nám říká, že s rostoucí velikostí obce, tedy při snižování hustoty zalidnění, dochází ke snižování výdajů na dopravu per capita. Druhou hypotézou, která vychází z článku Carrutherse a Úlfarssona (2008) je teze, že s vyšší hustotou zalidnění obce bude docházet ke snižování výdajů na veřejné služby. Tato tvrzení byla podrobena statistické metodě regresní analýzy. Ta potvrdila první hypotézu. Naopak vyvrátila hypotézu Carrutherse a Úlfarsonna. Můžeme proto soudit, že s nižší hustotou zalidnění bude obec vynakládat méně výdajů na dopravu per capita.

Abstract: Transport infrastructure in towns and cities is a very important part of life for individuals and also for whole society. Due to this fact there is a lot of positive and negative effects of trasport infrastructure. To provide mostly positive influence and few negative effects municipalities creates rules and standards how to built and maintained transport infrastructure. As well as other public services, there is problem of provided service quality which is mostly determined by the largeness of the municipal budget. This thesis examines the relationship between expenditure of municipalities for local roads associated with a construction and maintenance of roads and road trasport to a number of inhabitants, an intravilan and urban population density, which were formated in 2011. There are two points of wiev we can talk about. The first point is hypothesis of the economies of scale of the municipality. It tells us larger size of municipality, lower trasport costs needed. The second hypothesis, based on work of Carruthers and Úlfarsson (2008) says that higher population density reduces expenditure on public services. These allegations were subjected to regression analysis, a statistical method. The analysis confirmed first hypothesis of economies of scale. Hypothesis of Carruthers and Úlfarsonn was refuted. Therefore we can judge the lower population density the municipality will incur less expenditure on a transport infrastructure.

Keywords: Municipální rozpočet, Regresní analýza, Pozemní komunikace, Korelační analýza, Výdaje na budování a údržbu silniční infrastruktury, Rozpočtové určení daní, Územní samospráva, Veřejný statek, Silniční doprava, Dopravní infrastruktura

Keywords: Public good, Road transport, Regression analysis, Correlation analysis, Construction and maintenance expenditure of road infrastructure, Tax revenue, Local government, Municipal budget, Roads, Transport infrastructure

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Eliška Vejchodská
  • Reader: Jana Kalabisová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41396


Go to top | Current date and time: 22/7/2019 16:48, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz