Mgr. Matilda Roziková, Ph.D.

Disertační práce

Studium povrchově aktivních látek s využitím pokročilých elektrochemických metod

The study of surfactants using hyphenated electrochemical methods
Anotace:
Předkládána disertační práce je rozdělená do 3 rozdílných kapitol, společným znakem kterých je studium vlastností látek na různých fázových rozhraních: rtuťová elektroda/roztok, kapalina/vakuum spektrometru a platinová elektroda/roztok. Adsorpce povrchově aktivních látek na mezifází elektroda/roztok byla studována metodou střídavé voltametrie (ACV) s použitím visící rtuťové kapkové elektrody. Byl sledován …více
Abstract:
The presented dissertation thesis is divided into three different chapters, a common feature of which is study the properties of surfactants at various interfaces: mercury electrode/solution, liquid/vacuum of the spectrometer and platinum electrode/solution. Adsorption of surfactants at the electrode/solution interface has been studied using alternating current voltammetry (ACV) using a hanging mercury …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 7. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
  • Oponent: prof. Vladimír Vetterl, DrSc., doc. Ladislav Novotný, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta