Radim Ondra

Bakalářská práce

Rodinný dům – Vytápění tepelným čerpadlem země-voda

Family House – Heating by Heat Pump Soil-Water
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektu stavební části a projektu vytápění novostavby rodinného domu. Cílem je navrhnout úsporný rodinný dům s efektivním způsobem vytápění splňující současní standarty, předpisy a normy. Projekt stavební části je vypracován v rozsahu dle zadání pro potřeby projektu TZB a je zpracován v podrobnosti pro provedení stavby. V bakalářské práci je řešen návrh …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is elaboration of project of construction part and project of heating of new object of family house. The goal is to design economical house with efficient way of heating that meets current standards, regulations and standards. The project of the construction part is processed in the extent for needs of the technical equipment of buildings project and it is elaborated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Zdeněk Galda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava