Theses 

Tvorba výukových materiálů pro oblast Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální – Mgr. Kateřina Skybová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Kateřina Skybová

Diplomová práce

Tvorba výukových materiálů pro oblast Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální

The Creation of teaching materials for the educational field of the Framework Education Programme for special elementary schools called Man and nature

Anotace: Diplomová práce se zabývá tématem tvorby výukových materiálů pro oblast Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Práce je tvořena čtyřmi kapitolami. V teoretické části je charakterizován systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, legislativní rámec vzdělávání a podrobněji popsán Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. Praktickou část tvoří Školní vzdělávací program základní školy speciální Duhová pastelka, sada inovativních výukových materiálů do předmětu Přírodověda a případové studie žáků základní školy speciální.

Abstract: Diploma thesis deals with the creation of teaching materials for the educational field of the Framework Education Programme for special elementary schools called Man and nature. The thesis is divided into four chapters. The system of education of pupils with special educational needs and legislative educational framework is characterized in the theoretical part. The Framework Educational Programme for the basic special school is described in more details in this part, too. The practical part deals with the School educational programme for elementary special schools called “the Rainbow crayon”. There is also a set of innovative teaching materials within the school subject Science and some case studies of pupils from the elementary special school.

Klíčová slova: Mentální postižení, etiologie, klasifikace, edukace jedinců v základní škole speciální, legislativa, rámcový vzdělávací program, didaktické metody a formy výuky, didaktické pomůcky/ Mental disability, etiology, classification, education of individuals at special elementary school, legislation, framework education programme, didactic methods and forms of education, didactic aids

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 05:09, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz