Petr Šataník

Bakalářská práce

Podnikatelské prostředí a rozvoj malého a středního podnikání v ČR

Business Environment and Development of Small and Medium Business in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská diplomová práce „Podnikatelské prostředí a rozvoj malého a středního podnikání v ČR“ na jedné straně charakterizuje podnikatelské prostředí malého a středního podnikání v České republice. Na straně druhé se pak v práci hodnotí význam a vývoj malého a středního podnikání v České republice v posledních deseti letech. Cílem bakalářské práce je pak pomocí SWOT matice analyzovat příležitosti …více
Abstract:
Thesis "The business environment and the development of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic" on the one hand, classifies business environment small and medium-sized businesses in the Czech Republic. On the other hand, in the work of evaluating the importace and development of small and medium business in the Czech Republic in the last ten years. The aim of the Bachelor thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Milan Stoch
  • Oponent: Markéta Podaná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava