Theses 

Společenská odpovědnost telefonních operátorů T-Mobile Czech republic a.s., Telefónica Czech republic a.s. a Vodafone Czech republic a.s. – Monika GÜRTHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Monika GÜRTHOVÁ

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost telefonních operátorů T-Mobile Czech republic a.s., Telefónica Czech republic a.s. a Vodafone Czech republic a.s.

Corporate social responsibility of telephone operators T-Mobile Czech republic a.s., Telefónica Czech republic a.s. a Vodafone Czech republic a.s.

Anotace: Zavedení konceptu společenské odpovědnosti do praktického fungování společnost se potýká s několika problémy, které se odvíjejí hlavně od politiky daného státu, ve kterém společnost působí, smýšlení obyvatel a celkového pochopení konceptu danou společností. Rozdíly mezi českými operátory a jejich zahraničními mateřskými společnostmi tkví především v čase. Zahraniční operátoři měli čas se s celým konceptem lépe seznámit, pochopit jej a učit se z chyb, které vyplynuly z praktického využití daného konceptu a mohli jej rozvíjet až do dnešní podoby. Operátoři v České republice by se měly zaměřit na větší informovanost svého okolí o činnostech, které v rámci konceptu praktikují, měli by se zaměřit na kvalitu těchto činností a vzít si příklad od svých mateřských společností, které publikují v rámci konceptu společenské odpovědnosti jeden velký cíl, pod kterým se skrývají různé aktivity, kterými v dlouhodobém hledisku k tomuto cíli směřují a naplňují tak podstatu celého konceptu.

Abstract: The introduction of the concept of social responsibility into practical operation of the company is faced with several problems, deriving mainly from the policy of the State in which the company operates, beliefs Population and overall understanding of the concept of the company. If we compare Czech operators with their foreign parent companies differences lies primarily in time. Foreign operators have time with the whole concept better acquainted, understand it and learn from the mistakes that resulted from the practical use of the concept and to develop it until today. Operators in the Czech Republic should focus on greater awareness of your surroundings on the activities that the concept of practice, they should focus on the quality of these activities and take example from its parent company, which publishes the concept of social responsibility one big goal, under which they hide various activities, which in the long term serve this objective and fulfil the essence of the concept.

Klíčová slova: společenská odpovědnost, historie, koncept CSR, pilíře konceptu, přínosy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2013
  • Zveřejnit od: 15. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.11.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 11. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

GÜRTHOVÁ, Monika. Společenská odpovědnost telefonních operátorů T-Mobile Czech republic a.s., Telefónica Czech republic a.s. a Vodafone Czech republic a.s.. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 13:39, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz