Ing. Hana FROLKOVÁ

Bakalářská práce

Obec jako subjekt obchodně právních vztahů

Municipality as a subject of commercial - legal relations
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou postavení obce v obchodně právních vztazích. Cílem této práce je ukázat postavení města Hodonín, zejména jeho statutárních orgánů, v těchto vztazích a navrhnout možnosti jejich zlepšení. Teoretická část obsahuje rozbor právních pramenů vztahujících se k vymezení obce, jejích orgánů, povinností a možností hospodaření s jejím majetkem a struktury rozpočtu …více
Abstract:
The bachelor{\crq}s work discusses problems of position of municipality in commercial {--} legal relations. The goal of this work is to show position of town Hodonín especially its statutory bodies in this relations and propose improvement for its. Theoretical part contains analysis of source of law determinating municipality, its statutory bodies, duties and possibilities with its property and structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007
Identifikátor: 6741

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: JUDr. Bohumil Vrána

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FROLKOVÁ, Hana. Obec jako subjekt obchodně právních vztahů. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 16. 05. 2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.