Bc. Jana Jelínková

Diplomová práce

Maximální aerobní kapacita, výkonnost a tepenná tuhost (CAVI) u mužů po absolvování ambulantního rehabilatačního programu v rámci kardiovaskulární rehabilitace

Maximum aerobic capacity, performance and arterial stiffness (CAVI) at men after attending outpatient rehabilitation programme within cardiovascular rehabilitation
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit účinek ambulantního řízeného rehabilitačního programu v rámci II. fáze kardiovaskulární rehabilitace na změnu parametrů maximální aerobní kapacity, výkonnosti a tepenné tuhosti(CAVI). Soubor pacientů byl tvořen 16 muži s kardiovaskulárním onemocněním ve věku 58,6 ± 13,27 let. Rehabilitační program probíhal 12 týdnů s frekvencí 3x týdně jako kombinace aerobního vytrvalostního …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to evaluate the effect of the outpatient controlled rehabilitation programme within the second phase of cardiovascular rehabilitation on the change of parametres of maximum aerobic capacity, performance and arterial stiffness (CAVI). The group of patients consisted of 16 men suffering from cardiovascular disease aged 58,6 ± 13,27. The rehabilitation programme was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Leona Mífková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie