Jiřina Kukuricášová

Diplomová práce

Návrh těžebních postupů s ohledem na výrobní technologii v kamenolomu Bystřec, následná sanace a rekultivace.

Design of mining practices with respect to the production technology in the Bystřec quarry, subsequent remediation and reclamation.
Anotace:
Diplomová práce popisuje stávající technologii v kamenolomu Bystřec a navrhuje těžební postupy s ohledem na možnosti stávající výrobní technologie v lomu. Zahrnuje geografickou, geologickou a hydrogeologickou charakteristiku ložiska, těžební postupy a sanaci a rekultivaci. Cílem návrhu je rozšíření těžebních postupů k vydobytí ložiska kamenolomu, včetně návrhu sanace a rekultivace území zasaženého …více
Abstract:
This Masters Thesis describes the existing technology in the Bystřec quarry and proposes mining processes with regard to the possibilities of the existing production technology in the quarry. It includes the geographical, geological and hydrogeological characteristics of the deposit, mining processes and remediation and reclamation. The aim of the proposal is to extend the mining procedures to extract …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Mária Jarolimová
  • Oponent: Jan Kadúch

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava