Vít Pavelek

Diplomová práce

Vliv vybraných pracích a čisticích prostředků na inhibici aktivačního kalu

The effect of selected detergents and cleaning agents on the activated sludge inhibition
Anotace:
Práce se zabývá vlivem různých typů pracích a čisticích prostředků na respirační inhibici kalu v aktivačním procesu malých a domovních čistíren odpadních vod. Tyto ČOV jsou inhibicí značně ovlivněny, neboť u nich nedochází k dostatečnému naředění koncentrací daných látek. To má za následek narušení metabolismu mikroorganismů, snížení respirační rychlosti a produkce energie, čímž se sníží i bakteriální …více
Abstract:
The thesis evaluates the influence of different types of detergents and cleaning products on the respiratory inhibition of the sludge in the activation process of a small domestic wastewater treatment plants. These wastewater treatment plants are greatly affected by inhibition, because the sufficient dilution of concentrations of the substances does not occur. This results in distortion of the metabolism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Hana Škrobánková
  • Oponent: Eva Konečná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou