Pavel Kudr

Master's thesis

Systém vytápění s tepelným čerpadlem voda - voda

Heating System with Water to Water Heat Pump
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá návrhem systému na vytápění a přípravu teplé užitkové vody s využitím tepelného čerpadla voda – voda. V úvodní kapitole je proveden výpočet tepelné ztráty daného objektu a na základě této ztráty je vyhodnocena potřeba tepelné energie pro vytápění. Následující kapitolu lze rozdělit na teoretickou, v niž je popsáno základní rozdělení a princip tepelných čerpadel a část praktickou …viac
Abstract:
This thesis describes the design of heating and domestic hot water using heat pump water - water. The first chapter is done to calculate the thermal losses of the building and on the basis of this loss is evaluated by thermal energy needed for heating. The following chapter is divided into theoretical, in which he described the basic principle of distribution and heat pumps and a practical part, where …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedúci: Mojmír Vrtek
  • Oponent: Libor Valový

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava