Theses 

Možnosti využití smyslové výchovy v mateřské škole u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – Bc. Veronika Vozihnojová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika Vozihnojová

Diplomová práce

Možnosti využití smyslové výchovy v mateřské škole u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

The possibilities of sensory education in special nursery school of children with special educational needs

Anotace: Diplomová práce s názvem „Možnosti využití smyslové výchovy v mateřské škole u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami“ se zabývá edukací dětí se souběžným postižením více vadami se zaměřením na rozvoj smyslového vnímání. V první kapitole je definován pojem souběžné postižení více vadami a jsou zde popsána jednotlivá postižení patřící do této skupiny. Druhá kapitola se zabývá smyslovou percepcí, popisuje vývoj smyslového vnímání u zdravého jedince a specifikuje odlišnosti u osob s mentální retardací, dále se věnuje také konceptu Bazální stimulace a možnostem rozvoje smyslového vnímání. Třetí kapitola popisuje možnosti předškolního vzdělávání dětí se zdravotním postižením, koncepci mateřské školy, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a specifikuje přístup k dětem v mateřské škole. Čtvrtá kapitola popisuje čtyři případové studie konkrétních dětí se souběžným postižením více vadami předškolního věku a analyzuje jejich rozvoj smyslového vnímání v mateřské škole. V úvodu této kapitoly je stanoven hlavní cíl a dva dílčí cíli výzkumného šetření, je zde zahrnuta metodologie, charakteristika výzkumného prostředí a informantů výzkumu. Konec této kapitoly obsahuje závěry výzkumného šetření.

Abstract: The Diploma thesis titled "The possibilities of sensory education in special nursery school of children with special educational needs" deals with the education of children with multiple disabilities, with a focus on developing sensory perception. The first chapter defines the concept of multiple disabilities and are described various disabilities belonging to this group. The second chapter deals with sensory perception, describes the development of sensory perception in healthy individuals and specifies the differences in individuals with mental retardation, as also basal stimulation concept and development possibilities of sensory perception. The third chapter describes the possibilities of preschool education for children with disabilities, the concept of nursery school, General educational program for preschool education and specifies access to children in nursery school. The fourth chapter describes four case studies of individual children with multiple disabilities in preschool age and analyses the development of sensory perception in nursery school. At the beginning of this chapter is to set the main goal and two sub-goals of the research, is also included methodology, characteristics of the research environment and research informants. The end of this chapter contains the conclusions of the research.

Klíčová slova: souběžné postižení více vadami, smyslová percepce, zrak, sluch, čich, chuť, hmat, předškolní vzdělávání, smyslové pomůcky, multiple disabilities, sensory perception, sight, hearing, smell, taste, touch, preschool education, sensory aids

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 10:29, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz