Tadeusz Kristen

Bachelor's thesis

Navržení technologie dobývání 23. sloje v oblasti 15. kry lokality ČSA, Dolu Karviná OKD a.s. na základě dosavadních geologických poznatků

Technology proposal for the mining 23th seam in 15th mining block on the basis of existing geological knowledge in area ČSA, Karviná mine OKD a.s.
Anotácia:
Bakalářská práce řeší navržení technologie dobývání 23. Sloje v oblasti 15. Kry lokality ČSA, Dolu Karviná OKD a.s. na základě dosavadních geologických poznatků. Vzhledem k rozsahu práce jsem se v návrhu zaměřil na analýzu geologických poměrů v 15. Kře a porovnáni zkušeností a statistik s nasazenou technologií v sousedních krách, které jsou svými geologickými poměry velmi podobné. Na základě těchto …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the suggestion of technology opencast 23rd seam in area the 15th block in CSA Mine, OKD Karvina SpA Based on the existing geological knowledge. Given the excent of the work I focused in the proposal on the analysis of geological conditions in 15th mine block and comparison of experiences and statistics with application of technology in the neighboring floes which are …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedúci: Josef Chovanec
  • Oponent: Petr Labudek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava