Bc. Veronika Říhová

Diplomová práce

Teritoriální marketing jako nástroj regionálního rozvoje

Territorial marketing as a tool for regional development
Anotace:
Teoretická čast diplomové práce se zabývá regionální politikou včetně regionálního rozvoje, který prodělal po roce 1989 výrazné politické změny. Součástí práce je marketing včetně marketingové komunikace, v rámci které je rozebrán marketingový mix 4P regionu. Základem diplomové práce je SWOT analýza, která prezentuje silné a slabé stránky Ústeckého kraje a představuje jádro praktické části diplomové …více
Abstract:
The theoretical part of this thesis deals with the regional policy including regional development which suffered after 1989 significant political changes. Part of this thesis is marketing including marketing communication within which marketing mix 4P of the region is described. The basis of the thesis is a SWOT analysis that presents the strengths and weaknesses of the Ústí region and constitutes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní