Radovan Kaňa

Diplomová práce

Porovnání vlivu znečištění tří druhů pevných materiálů hořlavou kapalinou na vznětlivost určenou metodou podle Setchkina

Comparison of influences of contamination of three kinds of solid materials with a flammable liquid on ignitability determined by the Setchkin
Abstract:
Diplomová práce hodnotí, jak se změní požárně technické charakteristiky pevných materiálů ve směsi s hořlavou kapalinou. Jako jeden z hlavních požárně technických parametrů lze uvést teplotu vznícení, jejíž závislostí se budeme zabývat. Pro hodnocení bylo použito metody podle Setchkina. Porovnání hodnot teploty vznícení uváděných v literatuře s hodnotami ovlivněnými příměsí olejů k pevným látkám a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Hana Věžníková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava