Theses 

Vnitřní coming out u lidí praktikujících BDSM – Marek POSPÍŠIL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Marek POSPÍŠIL

Diplomová práce

Vnitřní coming out u lidí praktikujících BDSM

People who engage in BDSM sex and their inner coming out

Anotace: Tématem práce je proces uvědomování si, přijímání a prožívání vlastní sexuality (vnitřní coming out), která zahrnuje některý z prvků svazování, vychovávání, dominance, submisivity, sadismu, masochismu (BDSM). Kvalitativní výzkum mapuje prvotní podněty spojené s budoucí sexuální preferencí, samotný proces vnitřního coming outu a současný stav participantů. Výzkumu se zúčastnilo pět žen a a pět mužů ve věku 21 až 46 let, kteří BDSM aktivně praktikují a již si prošly svým vnitřním coming outem. K výzkumu se přihlásili sami přes výzvu na internetu. Sběr dat proběhl pomocí polostrukturovaných rozhovorů o 11 otázkách. K analýze dat a zodpovězení výzkumných otázek jsem použil metodu vytváření trsů. Ze závěrů vyplývá, že existují lidé, kteří ve svém sexuálním životě preferují některý z prvků BDSM, a přitom se u nich neprojevuje zvýšená nespokojenost s sebou samým, emoční nestabilita, tendence nekonsensuálně poškozovat sebe nebo ostatní nebo neschopnost vykonávat běžné činnosti. Tyto závěry jsou v souladu s novým pojetím parafilií v DSM-5 a přístupem některých evropských zemí, které vyjmuly sadomasochismus z MKN-10.

Abstract: The topic of this theses is a proces of awareness, acceptance and experiencing sexuality (inner coming out), which includes some elements of bondage, discipline, dominance, submission, sadism, masochism (BDSM). Qualitative research maps the initial stimuli associated with future sexual preferences, the actual process of inner coming out and the current status of participants. There are five women and five men in this research, aged 21-46 years who actively practice BDSM and have already gone through their inner coming out. They signed themselves over the Internet invitation. The data were collected through semi-structured interviews of 11 questions. To analyze the data and answer the research questions, the method of clustering was used. It is concluded that there are people who in their sexual lives prefer one of the elements of BDSM, and yet did not suffer increased dissatisfaction with themselves, emotional instability, tendency nonconsensually harm themselves or the others, or inability to perform normal activities. These conclusions are in line with the new concept of paraphilia in the DSM-5 and the approach of some European countries, which removed sadomasochism from ICD-10.

Klíčová slova: BDSM, coming out, sexuální preference, sexuální variace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2013
  • Zveřejnit od: 28. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Olga Pechová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.11.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 11. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

POSPÍŠIL, Marek. Vnitřní coming out u lidí praktikujících BDSM. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz