Bc. Mária Urbanová

Master's thesis

Finančná analýza podniku

Financial Analysis of a Company
Abstract:
The aim of the diploma work „Financial analysis of a company“ is carrying out of the basic information about financial analysis from specialized publications and their following application on selected company. Theoretical part deals with definitions of basic concepts, with information sources of analysis and its methods. Selected methods of financial analysis are applied on chosen company in practical …viac
Abstract:
Zámerom diplomovej práce „Finančná analýza podniku“ je spracovanie základných teoretických poznatkov o finančnej analýze z odbornej literatúry a ich následné aplikovanie pri spracovaní praktickej finančnej analýzy na vybranú spoločnosť. Teoretická časť je zameraná na definície základných pojmov, na zdroje analýzy a jej metódy. V praktickej časti sú aplikované vybrané metódy finančnej analýzy na konkrétnu …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedúci: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK