Theses 

Prevence rizikového chování na základní škole z pohledu školního metodika prevence – Barbora ZABLOUDILOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Barbora ZABLOUDILOVÁ

Bachelor's thesis

Prevence rizikového chování na základní škole z pohledu školního metodika prevence

Prevention of risky behaviour in terms of methodist prevention in primary school

Abstract: Tématem této bakalářské práce je Prevence rizikového chování na základní škole z pohledu školního metodika prevence. Práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část seznamuje čtenáře s rizikovým chováním žáků, kteří plní povinnou školní docházku, a s ním související prevenci, která je v dané problematice stěžejní. Je zde charakterizováno jak rizikové chování a jeho možné příčiny vzniku, tak vybrané formy tohoto chování. Dále zde nalezneme základní charakteristiku prevence, její členění a také realizaci na základních školách. Výzkumnou část tvoří vlastní šetření, které bylo realizované prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se školními metodiky prevence na čtyřech základních školách v Bruntále. Hlavním cílem bylo zjistit, jaké jsou jejich zkušenosti s realizací preventivních programů a aktivit na základní škole. Výsledky šetření a celkové shrnutí je uvedeno v závěru této práce.

Abstract: The topic of this bachelor work is Prevention of risky behaviour in elementary school from the point of view of a school methodist of prevention. The work is divided into a theoretical part and a research part. The theoretical part informs readers about risky behavior of students who complete their compulsory education and about related prevention, which is the crucial issue. There are some characteristics of risky behavior here with its possible causes as well as some selected form of such behavior. Further, you will also find the basic characteristics of prevention here, along with its structure and implementation in elementary and middle schools. The research part is the survey, which was conducted via semistructured dialog with school methodist of prevention in Bruntál. The main objective was to find out what their experiences with the implementation of preventive programs and activities at the elementary school is. The results of the investigation and a summary is given at the end of this work.

Keywords: rizikové chování, prevence, škola, školní metodik prevence, minimální preventivní program, odborná spolupráce

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=216042 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZABLOUDILOVÁ, Barbora. Prevence rizikového chování na základní škole z pohledu školního metodika prevence. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 04:21, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz