Theses 

Strategická optimalizace webových prezentací pro fulltextové vyhledávače – Gabriela Janků

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Gabriela Janků

Master's thesis

Strategická optimalizace webových prezentací pro fulltextové vyhledávače

Strategic fulltext search engine optimization of web pages

Anotácia: Webová prezentace coby komerční produkt (pro komerční účely), ale zároveň i umělecký výtvor (výsledek kreativní činnosti, jenž vyvolává dojmy) pokaždé stojí před kompromisem mezi efektivitou ekonomickou a efektem působivosti. Tato práce si předně klade otázku, nakolik a zda vůbec je možné návrh a vývoj webu automatizovat tak, aby výrobní náklady byly minimální, ale webová prezentace přitom zůstala výsostně individualizovaným produktem/výtvorem. Strategická optimalizace, která cílevědomě sleduje dlouhodobé zájmy provozovatele stránek, pak stojí před stejnou otázkou: Je možné uplatňovat jednotný postup v rámci SEO, sledují-li webové stránky odlišné cíle?V implementační části se na praktických ukázkách dvou výrazně rozdílných webových prezentací dospělo k závěru, že optimalizace pro vyhledávače je jednotným postupem potud, pokud je jednotným cílem "pouhé" zvýšení návštěvnosti stránek. Ta však sama o sobě spíš než cíl představuje prostředek k dosažení skutečných cílů, což dokládají výsledky práce i běžná praxe. Jakmile totiž přichází provozovatel s požadavkem na optimalizaci pro vyhledávače s poněkud povrchním motivem posílit návštěvnost svých stránek, bude postup vždy stejný, jelikož provozovatel vlastně nežádá nic specifického. Dokáže-li však zformulovat a konkretizovat i vyšší cíle, jichž chce prostřednictvím návštěvnosti skutečně dosahovat, pak se do optimalizace nutně musí promítnout webová strategie, čímž se původně obecný přístup transformuje na přístup individuální.

Abstract: Web pages as a commercial product (for commercial purposes) and also an art (the creative activity giving rise to impressions) always faces a compromise between economic efficiency and impressive effect. This document primarily studies how and whether web development can be automatic with minimal production cost and its maximal unique and individualization. Strategic optimization systematically monitoring webmaster’s long-term interests faces the same question too: Is it possible to apply a uniform procedure in SEO, if the website goals are different?In the implementation of two very different websites was concluded that the search engine optimization is a uniform procedure as long as the uniform goal is "only" increase the website traffic. However, the website traffic increase rather represents an instrument for achieving real objectives than an objective itself as evidenced by this document and regular practice. Whenever a webmaster requires the search engine optimization in some sort of superficial motive to enhance own site traffic, the procedure is always the same since s/he really does not request anything particular. Nevertheless, if a webmaster can formulate the specific objectives that s/he is really interested in achieving through the website traffic then the optimization must necessarily reflect a web strategy transforming a general approach into individual access.

Kľúčové slová: optimalizace pro vyhledávače, strategie pro web

Keywords: webdesign, fulltext, seo

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedúci: Lukáš Vacek
  • Oponent: Filip Rubáček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 6. 2019 16:20, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz