Theses 

Úloha Asistentů prevence kriminality – Bc. Liana POSPÍŠILOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Liana POSPÍŠILOVÁ

Diplomová práce

Úloha Asistentů prevence kriminality

The task of assistants crime prevention

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na Asistenty prevence kriminality, kteří poskytují služby a pomoc občanům ze sociálně vyloučených lokalit a působí v bezpečnostně rizikových lokalitách na území Statutárního města Ostrava. Konkrétní výběr kandidátu z řad Asistentů prevence kriminality je orientován na respondenty ze sociálně vyloučených lokalit, kteří jsou dlouhodobě a obtížně zaměstnatelní a jsou příslušníky romské menšiny. Cílem této práce je zjistit, jak Asistenti prevence kriminality vnímají svou pracovní pozici s ohledem na jejich budoucí profesní vývoj. Jako výchozí metodu k dosažení cíle jsem zvolila studium odborné literatury, zákonů a jiných zdrojů, které uplatňuji převážně v kompilační části. Dále v diplomové práci vycházím jak z teoretických, tak praktických vědomostí a zkušeností, které byly mnou získány během dlouholetého působení v oblasti prevence kriminality u městské policie Ostrava. V empirické části práce bude prezentován výzkum, který byl realizován s vybranými respondenty za využití kvalitativních metod. Desing výzkumu bude pojat formou případové studie, jejíž principy budou ve výzkumu využity. Jako metodu sběru dat jsem zvolila polostrukturované rozhovory.

Abstract: The thesis is focused on the Assistants of crime prevention, who provides services and assistance to citizens of socially excluded localities, and operates in the security-risk sites in the territory of the city of Ostrava. The specific selection of candidates from the ranks of Assistants of crime prevention is focused on the respondents from socially excluded localities, who are long term and difficult to employ and are members of the Roma minority. The aim of this work is to determine how Assistants of crime prevention perceive their job position with regard to their future professional development. As the default method to achieve the goal, I chose the study of literature, law and other sources which I apply in the compilation section. My theoretical and practical knowledge and experience I gained during my long-time exposure in the area of crime prevention at the city police of Ostrava are also included in this thesis. The empirical part of the thesis includes the research which was carried out with selected respondents chosen by qualitative methods. Desing research will be arranged in the form of case studies, which principles will be used in the research. As a method of data collection I chose half structured interviews.

Klíčová slova: Asistent prevence kriminality, prevence kriminality, sociálně patologické jevy, vyloučené lokality.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniel Naivert

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42419 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

POSPÍŠILOVÁ, Liana. Úloha Asistentů prevence kriminality. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 17:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz