Lukáš Vykydal

Diplomová práce

Provozování vodovodu a kanalizace na Svitavsku a Březovsku

Water supply a sewerage operation in Svitavsko and Březovsko
Anotace:
Diplomová práce se zabývá popisem větších či technicky a provozně zajímavých vodovodů a kanalizací v regionu Svitavska a Březovska. Dává si za cíl, reálně a uceleně zhodnotit současný technický stav těchto sítí a zařízení vyskytujících se na nich. Navrhnout či popsat realizovaná vylepšení, tak aby bylo docíleno koncepčního a hospodárného růstu v provozování infrastrukturního majetku. Teoretická část …více
Abstract:
The Dissertation deals with a description of larger or technically and operationally interesting ducts and sewerages in region Svitavsko and Březovsko. It aims practicably and coherently to appraise present technical condition of these systems and the mechanisms existing on and next to suggest or describe the realized improvements so as to would reach the conceptual and economic growth in infrastructure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Jan Thomas
  • Oponent: Dana Mikulková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava