Bc. Markéta Urbanová

Master's thesis

Analýza přístupů harmonizace geografických dat

Analysis of the geographical data harmonisation approaches
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a kritickým zhodnocením existujících přístupů k harmonizaci geografických dat. Je zde objasněna daná problematika, podstata harmonizace a užívaná terminologie. Pozornost je též věnována směrnici INSPIRE a na ni navazujícím aktivitám v podobě různých evropských projektů a také přístupům užívaným pro harmonizaci geografických dat v projektu HUMBOLDT se zaměřením …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis and the critical evaluation of existing approaches to the geographical data harmonization. The thesis clarifies the given issue, centre of the harmonization and the terminology used. Close attention is payed to the INSPIRE Directive and the related activities in the shape of various European projects, and also to the approaches used for the data harmonization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2012
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Reader: Mgr. Bc. Jiří Kozel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta