Mgr. Anežka Hromířová

Master's thesis

Maloplošná zvláště chráněná území

Small-scale Specially Protected Areas
Anotácia:
Diplomová práce se komplexně věnuje právní úpravě maloplošných zvláště chráněných území v České republice. Po jejich kategorizaci se práce zabývá procesem jejich vyhlášení a evidencí v katastru nemovitostí a Ústředním seznamu ochrany přírody. Dále jsou vymezena jednotlivá omezení a zákazy spojená s existencí zvláštního ochranného režimu. Navazuje pak část práce zabývající se procesem udělování výjimek …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the legal regulation of small-scale specially protected areas in the Czech Republic. After the categorization, the thesis deals with the process of their announcement and the registration in the land register and the central register of nature protection. Then, there are specified particular restricitions and prohibitions connected to the exis-tence of the special protection …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedúci: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jiří Vodička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta