Mgr. Anežka Hromířová

Master's thesis

Maloplošná zvláště chráněná území

Small-scale Specially Protected Areas
Abstract:
Diplomová práce se komplexně věnuje právní úpravě maloplošných zvláště chráněných území v České republice. Po jejich kategorizaci se práce zabývá procesem jejich vyhlášení a evidencí v katastru nemovitostí a Ústředním seznamu ochrany přírody. Dále jsou vymezena jednotlivá omezení a zákazy spojená s existencí zvláštního ochranného režimu. Navazuje pak část práce zabývající se procesem udělování výjimek …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the legal regulation of small-scale specially protected areas in the Czech Republic. After the categorization, the thesis deals with the process of their announcement and the registration in the land register and the central register of nature protection. Then, there are specified particular restricitions and prohibitions connected to the exis-tence of the special protection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2020
  • Supervisor: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Reader: Mgr. Jiří Vodička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta