Ing. Eva Trávníčková

Master's thesis

Vznik obchodní smlouvy v naší judikatuře a v evropském „soft law“ a hodnocení úpravy v návrhu nového Občanského zákoníku z praktického hlediska

Conclusion of Commercial Contracts in our Case Law and in the European Soft Law; Assessment of the Draft of the New Civil Code from a Practical Viewpoint
Abstract:
Práce se zabývá problematikou vzniku obchodní smlouvy dle stávající právní úpravy v kontextu s úpravou vniku smlouvy dle nového občanského zákoníku. Snahou práce je také porovnat tyto dvě úpravy s významnou středoevropskou zemí, kdy pro tuto práci bylo vybráno právo německé a dále srovnání s moderními právními návrhy v rámci sjednocení evropského závazkového práva – „soft law“ dokumenty typu PECL, …more
Abstract:
The work deals with the establishment of a commercial contract according to the existing legislation in the context of the adjustment penetration contracts according to the new Civil Code. The aim of work is to compare these two modifications with significant Central European countries, which for this work was chosen German law and compared with modern legal proposals in the unification of European …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 9. 2013
  • Supervisor: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law