Bc. Kateřina Etrychová

Master's thesis

Duševní hygiena a syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách

Mental hygiene and burnout syndrome in social services workers
Abstract:
Jako téma mé diplomové práce jsem si vybrala „ Duševní hygiena a syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách“. Práce je rozdělena na dvě části a to na praktickou a teoretickou. V teoretické části se zabývám vysvětlením pojmu syndrom vyhoření, jeho příznaky, projevy a jeho fáze. V další kapitole se dále věnuji pojmu stres, který je hlavním činitelem syndromu vyhoření. Dále je to potom relaxace …more
Abstract:
As a topic of my thesis I choose “Mental hygiene and syndrome and burnout of workers in social services”. The thesis is divided into two parts – practical and theoretical. The theoretical part deals with the explanation of the term burnout, its symptoms, manifestations and its phases. The next chapter is devoted to the concept of stress, which is the main factor of burnout. Then it is relaxation and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2020
  • Supervisor: Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy