Kateřina Klozová

Bakalářská práce

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Agreements on Work Performed outside the Employment Relationship
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku a náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Další podkapitoly se věnují zdaňování jednotlivých dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a podmínkám zakládající účast na sociálním a zdravotním pojištění. Praktická část se zaměřuje na charakteristiku …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of agreements on work performed outside the employment relationship. The theoretical part is focused on the characteristics and formalities of the agreements on work performance and the agreements on work activity. Next subchapters are devoted to the taxation of individual agreements on work performed outside the employment relationship and to the conditions which established …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Jana Martiníková
  • Oponent: Eva Chalúpková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava